Dedicated to Martin Kruskal on the occasion of his 90th birthday
and
to the 60th anniversary of the solution of the Fermi-Pasta-Ulam problem

Conference organizers

 • Yaroslavl State University, Yaroslavl
 • Steklov Mathematical Institute (RAS),  Moscow
 • Institute of Computer Science, Izhevsk
 • National Research Nuclear University MEPhi,  Moscow

Place of the conference

Demidov Yaroslavl State University, Sovetskaya Str. 14, Yaroslavl, Russia

Program Committee

 • Valery V. Kozlov (co-chairman)
 • Alexey  Borisov (co-chairman)
 • Sergey Kaschenko (co-chairman)
 • Iskander Taimanov
 • Mihail Strihanov
 • Аlexander Ivanov
 • Nikolay Kudryashov
 • Аnatoly Markeev
 • Grigory Osipov
 • Alain Albouy
 • Ivan Mamaev
 • Dmitry Treschev

Organizing Committee

 • Sergey Glyzin (chairman)
 • Pavel Nesterov
 • D. Glazkov
 • D. Glyzin
 • Nadezhda Erdakova
 • I. Kaschenko
 • Anna Tolbey (secretary)

Invited speakers

V. Kozlov, S. Bolotin, D. Treschev, А. Borisov,
А. Bolsinov, А. Markeev, I. Taimanov,
А. Ivanov, N. Kudryashov , А. Tsiganov,
Alain Albouy, Luis García Naranjo, Y. Fedorov,
М. Sevryuk, G. Osipov and others

Email: kruskal90@mail.ru
WebSite: nonlinearitydays.rcd.ru